Péter apostol többféle gyakorlati tanácsot adott a Kis-Ázsiában élő új keresztyéneknek, s ezzel együtt nekünk is. Többek között azt tanácsolta, hogy szentek legyenek; épüljenek fel lelki házzá és szent papsággá; engedelmeskedjenek a hatalmasságoknak, a szolgák pedig engedelmeskedjenek uraiknak. Később meg arról szól, hogy a házasfelek hogyan viszonyuljanak egymáshoz, és Isten gyermekei meg hogyan viszonyuljanak embertársaikhoz. Az 1Péter 3:1-17-ben olvassuk:

"...az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek; szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt... A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek... Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Istennek akarata, hogynem gonoszt cselekedve." (1Pt 3:1-17)

Most nézzük meg egyenként, hogy mit tanácsolt Péter apostol a férjeknek, a feleségeknek, és általában minden hívőnek?

Mit ajánlott Péter apostol a férjeknek? Azt, hogy „értelmes módon” éljenek feleségeikkel. Azaz észszerűen, meggondoltan, bölcsen és hűségesen viszonyuljanak hozzájuk. Azonkívül vegyék figyelembe, hogy feleségeik fizikailag gyengébbek. Ami arra utal, hogy emiatt nyilván gyengéd, figyelmes, segítőkész társra van szükségük. Viszont ennek dacára arra is kérte őket, hogy tiszteljék feleségeiket, mint a mennyei üdvösség egyenrangú örököstársait. Mert bár fizikailag gyengébbek, de az Úr előtt nem kisebbek. Továbbá Péter apostol még azt is közölte azon férjekkel, akik – Jézus befogadása által – már Isten gyermekei lettek, hogy azért fontos így élniük, hogy imádságaik meg ne hiúsuljanak; vagyis, hogy Isten meghallgassa őket. S mivel Péter apostol levele a 21.-ik századbeli férjeknek is szól; fontos, hogy a mai férjek is engedelmeskedjenek mindannak, amit az Úr – Péter apostol szavain keresztül – meghagyott nekik. Különben nem lesz imameghallgatásuk.

A feleségeknek meg azt ajánlotta, hogy „engedelmeskedjenek a férjüknek”. Sajnos, ezt a tanácsot sokan félreértik. Azt gondolják, hogy mint a közkatonáknak szó nélkül kell engedelmeskedni tisztjeiknek, úgy az asszonyoknak is minden feltétel nélkül azonnal szót kell fogadni férjük parancsainak. Vagyis, amint az megszólal vagy kér valamit, őnekik már ugrani is kell, hogy beteljesítsék azt. De egyáltalán nem erről van itt szó! Miért? Azért, mert az engedelmesség nemcsak azonnali szófogadást, hanem készséget is jelent. S egy házasságban sok múlik a készségen! Ugyanis boldog és békés élet csak ott van, ahol a házasfelek készségesen vállalják az egymás elgondolásának megbeszélését, megértését, véghezvitelét és az őszinteséget. Azonkívül, ha a férj még ráadásul be is tartja a tőle elvárt értelmességet, észszerűséget, meggondolást, bölcsességet, hűséget, gyengédséget, figyelmességet és segítőkészséget, akkor – bizonyára – a feleségnek egy csepp gondot sem fog okozni a neki való engedelmesség, illetve az iránta való készség. Viszont az engedelmességen kívül Péter apostol még arra is felhívta a hívő asszonyok figyelmét, hogy ne a felesleges cicomázásra, hanem a szelíd és csendes magatartásra helyezzék a hangsúlyt. Különösen, ha férjeik még nem az Isten gyermekei, mert az ő magatartásukon múlhat férjük üdvössége! Nem arról van szó, hogy ne legyenek ápoltak, tiszták, ízlésesek. Csak arról, hogy ne legyenek kihívóak, illetve feltűnőek, ami napjainkban a túlzottan kivágott ruhától a túl rövidekig vagy szűkekig, stb. is vonatkozhat. Mert a tisztaság, mértékletesség és ízlésesség is Jézusról tesz bizonyságot. S mivel a hitetlen férjek nem olvassák a Bibliát, feleségeik lehetnek az élő, lábon járó Bibliájuk, akiknek életéből megláthatják, hogy milyen áldott az Úr Jézus követése. S azt hiszem, az ilyen magatartású asszonyokra is az vonatkozik, amit az istenfélő férjekre mondtunk, hogy ugyanis az ilyeneknek nem lesz nehéz megnyerni házastársukat az Úrnak!

Tegyük fel a kérdést: ilyen áldott életű feleség/férj vagyok? Fel tud használni Urunk férjem/feleségem vagy szeretteim megmentésében?

S mit tanácsolt Péter apostol minden keresztyénnek? Azt, hogy „mindnyájan legyetek egyértelműek”, vagyis támogassák az egységet. Ne okozzanak szakadásokat. Azonkívül legyenek „rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek.” Vagyis viseltessenek egymás iránt őszinte szeretettel, megértéssel és segítőkészséggel. Továbbá ne legyenek bosszúállók: „Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek.” (1Pt 3:9) – olvastuk. Vagyis soha se fizessenek vissza rosszal a rosszért, vagy szidalommal a szidalomért. Helyébe osszanak áldást.

Megint feltehetjük magunknak a kérdést: szívből szeretem minden egyes lelki testvéremet? Rokonérzelemmel, irgalommal és segítőkészséggel viszonyulok hozzájuk? Sohasem vágok vissza, ha bántanak vagy szidalmaznak?

Azt hiszem, ezen felsorolt három csoport közül egybe vagy kettőbe mindannyian beletartozunk. A kérdés akkor csak az, hogy ha – Jézus befogadása által – már Isten gyermekei lettünk, akkor vállaljuk-e, hogy ezek szerint éljünk? Bárcsak mindannyian vállalnánk mindazt, amire Jézus minket – Péter levele által – személy szerint felszólított! Akkor áldottak lesznek földi kapcsolataink.

Mátrainé Fülöp Irma

Kapcsolatfelvételi űrlap

Elérhető ide kattinva

Heti üzenet

Kincsesláda

Híreink